Samo u jednoj vojvo?anskoj opštini, Ba?, dugovanja za arendu u proteklih nekoliko godina premašila su milion evra. Tu je, za razliku od drugih lokalnih samouprava, Pandorina kutija otvorena pa je

sada poznato koliko su država i opština ošte?ene time što su neki zakupci izbegavali pla?anje zakupa poljoprivrednog zemljišta. Ako je samo na oranicama u Ba?u za osam godina izgubljeno više od milion evra, jasno je da su ukupni gubici u kasama opština, Pokrajine i Republike enormni.

Od nadležnih u Ba?u zatražen je odgovor na inicijativu odbornika i pokrajinskog poslanika dr Milenka Babi?a, koji je zapitao kako je mogu?e da neko godinama pla?a zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, a povlaš?eni oru, seju i žanju, ali ne pla?aju.

„Ukupan dug po osnovu nepla?enog zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za period 2006–2014. godine iznosi 1.169.030,51 evro“, kaže se, izme?u ostalog, u dokumentu koji je potpisao viši stru?ni saradnik za poljoprivredu u ba?koj opštini Branimir Ani?i?. Me?u dužnicima je i AD „Agroba?ka“ u restrukturiranju iz Ba?a, a duguje više od 750.000 evra, DOO „Ribnjaci Mostonga“ preko 215.000 evra, a me?u dužnicima je nekoliko firmi i dvadesetak pojedinaca. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine deo dužnika je tužilo, za druge je presuda doneta, a tre?ima je poslata opomena pred tužbu.

– Mislim da to nisu potpuno ta?ni podaci, odnosno smatram da je dug još ve?i, kao što je i šteta naneta opštini i državi još ve?a – kaže za „Dnevnik“ Babi?. – Nisam stru?njak za poljoprivredu, niti protiv bilo koga imam neki li?ni razlog da bih ovu stvar isterao na?istac, ali znam da u ba?koj opštini državno poljoprivredno zemljište predstavlja jedan od glavnih resursa, trenutno možda i jedini, za punjenje buyeta, koji je za ovu godinu planiran na oko 320 miliona. Pa nek je i dug od gotovo 1,2 milion evra ta?an, to zna?i da je lokalna samouprava ošte?ena za blizu pola miliona evra, što je za opštinu s oko 14.000 stanovnika izuzetno mnogo. Ovde je gotovo sve uništeno, a verujem da malo ko zna ta?an podatak o tome koliko ima nezaposlanih, ali verovatno da niko ne zna da vam kaže ni koliko ima zaposlenih. Znam da radi „Arma“ u Ba?u i „Slovan“ u Selen?i, kao i neke manje firme, a ta?an boroj zaposlenih jedino se zna u javnom sektoru.

Ovde isti?u da je opštinu strašno pogodila privatizacija poljoprivrednih kombinata, poput „Agroba?ke“ u Ba?u i DPP-a „Labudnja?a“. Prvi poljoprivredni kombinat, koji je sada u restrukturiranju, svojevremeno je kupio Mile Jerkovi? i uspeo nekako da proda oko 300 hektara pojedincima iz tog dela Ba?ke. Država, odnosno sud, poništila je tu prodaju, ali zemlja nije vra?ena, niti oni koji rade tu zemlju ikome išta pla?aju. U isto vreme, „Agroba?ka“ radi državnu zemlju i, tako?e ne pla?a zakup. U me?uvremenu su oni koji su kupili zemlju od Jerkovi?a, odnosno „Agroba?ke“, tužili državu i tako kupili vreme, a država nema prihode.

– Još 2004. godine „Agroba?ka“ je prodala ribnjak, navodno na 709 hektara, firmi „Jugotrejd“ d. o. o. iz Beograda za oko 50 miliona dinara, a na kraju je ispalo da je ta firma kupila nešto manje od 50 hektara i objekte, a za ostalu zemlju trebalo je da pla?a zakup – dodaje Babi?, i naglašava da nema ništa protiv vlasnika te firme, ali da se moraju poštovati zakon i država. – Zakup dela ribnjaka, vodeno ogladalo, površine je oko 300 hektara, i tu je cena zakupa po hektaru izuzetno niska, ali ostatak zemlje je pretvoren u oranice i na te površine treba platiti prose?nu cenu zakupa ostvarenu u proizvodnoj godini u ba?koj opštini. Zna se da su ovde državne oranice u zakup, ?ak i po 50 hektara, uzimali oni koji nemaju ni baštu ni motiku, tu zemlju su radili neki drugi, a zvani?nim zakupcima, verovatno, davali nekakvu proviziju.

Za apsurd nema leka

– Strašno je što je danas normalno da neko obra?uje nekoliko stotina hektara oranica, pa i državnih, i zvani?no nikoga ne zapošljava – nastavlja Milenko Babi?. – Tražili smo od nadležnih ministarstva da se zakonski takvi veleposednici obavežu na to da na odre?eni broj hektara moraju zaposliti odre?eni broj radnika, ali nam je re?eno da je to nemogu?e.