Ministar poljoprivrede Snežana Boškovi? Bogosavljevi? o Zakonu o predžetvenom finansiranju. Umesto hipoteke na nekretnine ili mehanizaciju u zalog se daje budu?i rod

POLjOPRIVREDNIK više ne?e morati da stavlja ku?u pod hipoteku kako bi dobio kredit za setvu, ve? ?e mo?i za otplatu da garantuje budu?im rodom. Od slede?e godine, zahvaljuju?i tek usvojenom Zakonu o prežetvenom finansiranju, seljaci ?e mo?i da koriste useve kao bankarsku garanciju za novac koji ?e dobiti pre žetve. Kreditori ?e mo?i da budu komercijalne banke i prera?iva?i, a paori ?e kredit, u dogovoru sa poveriocima, vra?ati u novcu ili robi.

- Prežetveno finansiranje po?e?e od 1. juna slede?e godine - kaže za "Novosti" ministarka poljoprivrede Snežana Boškovi? Bogosavljevi?. - Sam zakon ima za cilj da se uspostavi sistem finansiranja, koji ?e omogu?iti poljoprivrednicima da na lakši i povoljniji na?in do?u do novca, onda kada im je on najpotrebniji. A to je pred setvu ratarskih kultura. Radi se o kratkoro?nim sredstvima, a poljoprivrednici ?e mo?i da finansiraju svoju proizvodnju, koriste?i budu?i rod kao zalog za dobijanje sredstava.

Ministarka Bogosavljevi? Boškovi? objašnjava da ?e ovaj zakon najviše zna?iti malim poljoprivrednicima, jer njima najviše nedostaje novca pred setvu.

Kako kaže naša sagovornica, u toku je druga, pripremna, faza i ona ?e biti završena do 1. juna. Sada, Evropska banka za obnovu i razvoj obu?ava banke, velike proizvo?a?e i osiguravaju?a društva i Agenciju za privredne registre o mogu?nostima finansiranja. U Agenciji je u toku priprema posebnog softvera, gde ?e biti registri ugovora izme?u poljoprivrednika i zajmodavca. Na nivou ministarstva priprema se pravilnik koji ?e bliže urediti pojedine zakonske odredbe, a ti?u se registra.

- Zakon, me?utim, ne propisuje obavezu osiguranja useva, ali mi o?ekujemo da ?e praksa sama nametnuti ovu potrebu - naglašava ministarka Bogosavljevi? Boškovi?. - Nama je u interesu da što više zasejanih površina bude osigurano. Ministarstvo regresira premiju osiguranja sa 40 odsto. Nažalost, trenutno je mali procenat poljoprivrednika, koji se odlu?uju na osiguranje.

Srbija ?e biti prva zemlja u regionu koja ?e Zakon o prežetvenom finansiranju primeniti. Kako kaže ministarka Bogosavljevi? Boškovi?, i u Evropi svega nekoliko država koristi ovu mogu?nost.EVROPA POMAŽE ZAKONU

ZAKON o prežetvenom finansiranju deo je projekta Ministarstva poljoprivrede i Organizacije UN za hranu i poljoprivredu i Evropske banke za obnovu i razvoju. Kako kaže naša sagovornica, predlog zakona je dobro prošao na javnoj raspravi.