Prva puna radna nedelja u 2015. godini je protekla u okvirima o?ekivanih predvi?anja i to kako sa aspekta obima prometa, tako i sa aspekta cenovnih dešavanja. Promet od 2.116 tona robe je 2,3 puta ve?i od prometa

iz prethodnog dvonedeljnog izveštajnog perioda, dok je finansijska vrednost trgovane robe iznosila 40.589.450 dinara i 161,33 % bila ve?a od upore?uju?eg podatka iz prethodnog perioda.


Prvi put izveštaj sa robnog berzanskog tržišta po?injemo stanjem na me?uvalutarnom tržištu. Koliko su politi?ke krize povezane sa finansijskim, deviznim i robnim tržištima i koliko je ta korelacija snažna najbolje nam pokazuje primer sa svetskih robnih berzi u poslednjih mesec dana. Scenario je slede?i: Rusko – Ukrajinska kriza uzrok je sankcijama koje su zemlje EU primenile prema Rusiji, vrednost Ruske rublje je kao posledica toga kao i dešavanjima na tržištu sirove nafte naglo pala, što se nekim velikim spoljnotrgovinskim partnerima Rusije iz EU ( pre svega Nema?koj) vratilo kao bumerang kroz pad EUR-a u odnosu na ameri?ki dolar. Kako je svetsko tržište žitarica i uljarica tzv. “dolarsko tržište”, cene berzanskih roba na vandolarskim tržištima su u porastu koji je samo prividan s obzirom da su prakti?no sve te robe u realnom smislu u padu u dolarskim vrednostima.


Konkretno, cena kukuruza je na dan 15. 01. 2015. na srpskom tržištu iznosila 15,30 din/kg bez PDV i u porastu je u odnosu na cenu od 31.12.2014. godine koja je iznoslia 14,60 din/kg za 9,3%. U dolarskim vrednostima relacije su sasvim druga?ije: cena na dan 15.01.2015. godine u dolarskim vrednostima iznosi 145,09 dolara za tonu, a na dan 31.12.2014. godine cena je 146,79 dolara za tonu što je realan pad od 1,2%. Situacija je naravno sli?na i kod svih ostalih primarnih poljoprivrednih kultura.


Ovakva pomalo šizofrena tržišna situacija je unela dosta zabune kod velikih svetskih žitarskih kompanija, a kod nas se osetila utoliko što su najve?i izvoznici privremeno stopirali svoje tržišne aktivnosti dok se situacija na deviznom tržištu bar malo ne konsoliduje.


Kukuruz je ponovo lider u prisustvu na berzanskom tržištu. Prose?na cena trgovanja ovom robom je iznosila protekle nedelje 16,71 din/kg (15,19 bez PDV), što je za 1,51% rast u odnosu na prose?nu cenu trgovanja u prethodnom izveštajnom periodu. Cena se ina?e kretala u rasponu od 15,00 din/kg bez PDV, pa do 15,30 din/kg sa tendencijom rasta.


Tržište pšenice je prili?no stabilno, ali i veoma pasivno. Tek jedan kupoprodajni ugovor je realizovan tokom ovog nedeljnog perioda i to po istovetnoj ceni kao i u prethodnom periodu od 23,65 din/kg (21,50 bez PDV).


Tržište soje se za razliku od tržišta pšenice aktiviralo, a cena je u blagom porastu. Prose?na nedeljna cena trgovanja je iznosila 47,19 din/kg ( 42,90 bez PDV), a to je u odnosu na prethodni period rast od 0,93%.


Rast cene kukuruza i soje razlog su novog rasta indeksne vrednosti PRODEX-a. Ovaj berzanski indeks na dan 15.01. beleži indeksnu vrednost od 209,71 poena, što je za 1,47 indeksnih poena više nego krajem prošle godine.