Uvo?enjem novih, stranih sorata koje su osetljive prema bolestima lista, po?elo se i kod nas postavljati pitanje da li treba vršiti zaštitu strnih žita, a u prvom redu pšenice kao glavne kulture u ovoj grupi,  od bolesti. Zbog odumiranja delova ili celog lista što dolazi do nemogu?nosti normalnog obavljanja fotosinteze, a to povla?i za sobom izvesno smanjenje prinosa. Ukoliko je gubitak prinosa ve?i od cene fungicidnog tertmana, zaštita od bolesti ima svoje opravdanje. Najzna?ajnije bolesti strnih žita su slede?e:

Zaštita žita od bolesti tokom perioda razvoja

Pepelnica strnih žita - erysiphe graminis- je najraširenije oboljenje ali najintenzivnije se razvija u regionima sa ve?om koli?inom padavina. prose?ni gubici prinosa pšenice iznose 5-10% dok su kod je?ma duplo ve?i. Gubici prinosa nastaju kada pepelnica u vreme formiranja zrna zahvati gornju tre?inu biljke naro?ito list zastavi?ar i klas. Simptomi razvoja pepelnice u po?etku se teško uo?avaju. Primarna zaraza se ostvaruje na usnovi  donjih rukavaca odnosno stabla,na mestima gde je usev najguš?i. Kasnije zahvata list i bolest se postepeno širi ka gornjim delovima biljke. Na zaraženim delovima razvija se bela pahuljasta navlaka prvo u vidu gomilica koje posle prekrivaju celu površinu lista i dobijaju sivo-sme?u boju. Za razvoj bolesti su važni  temperaturni uslovi i vlažnost tokom marta i aprila. Toplo i suvo vreme u ovom periodu dovodi do intenziviranja rasta. Hemijsko suzbijanje pepelnice treba primjeni – vati samo u slu?aju kada se proceni da ?e se zaraza proširiti i na gornju tre?inu biljaka naro?ito list zastavi?ar i klas.

Lisna r?a žita – puccinia recondita- Pojavljuje se na liš?u i lisnim rukavcima Parazitprezimljava na mladim biljkama pšenice.

Siva pegavost lista pšenice – septoria tritici - u našem regionu , naro?ito u vlažnim godinama može masovno da se pojavi pogotovo na osetljivim genotipovima. Pri povoljnim uslovima, bolest može da se proširi sa donjih listova na gornje kada su gubici i najve?i. Usled sušenja zaraženih listova dolazi do smanjivanja asimilativne površine i neminovnog smanjenja prinosa i kvaliteta. Posebno su gubici najve?i ukoliko se bolest masovno pojavi pre klasanja biljke. Naj?eš?i doma?ini ovog parazita su pšenica dok ostala strna žita ( tritikale, je?am i ovas ) napada re?e.

Siva pegavost klasa pšenice – septoria nodorum- Bolest raširena naro?ito u zemljama srednje Evrope. Na podru?ima Sredozemlja, poja?ani intenzitet može da se o?ekuje kada je u periodu intenzivnog porasta i cvetanja biljke vreme vlažno sa ?estim kišama. Štetnost ovog oboljenja se ispoljava u vidu smanjenja prinosa i pogoršanja kvaliteta zrna, posebno u semenskoj proizvodnji zrna. Najzna?ajniji doma?ini ovog parazita su pšenica, tritikale, i je?am.Simptomi su sli?i kao kod Septoria tritici stim da se simptomi pojavljuju i na plevicama, lisnim rukavcima i na stablu. Tako?e, parazit prezimljava na biljnim ostacima i na semenu u vidu piknida. Pošto se bolest pojavljuje  na gornjim listovima i klasu, tretiranje useva treba obaviti neposredno nakon klasanja strnih žita.

Zaštita žita od bolesti tokom perioda razvoja

Žuta r?a pšenice- puccinia striiformis- Posebno rašireno oboljenje u podru?ima sa hladnom i vlažnom klimom (severna i zapadna Evropa). U podru?ima sa umerenom klimom javlja se u manjem intenzitetu. Puccinia striiformis prvenstveno napada pšenicu i je?am. Bolest se uglavnom javlja na listu i na plevama.  Bolest se zove još i crti?astar?a zbog karakteristi?nih crti?astih pustula limun-žute boje. Održava se na ostacima zaraženih biljaka, samonikloj pšenici i divljim vrstama travama.

Lisna r?a je?ma- puccinia hordei - Javlja se u svim rejonima gajenja ali zna?ajne štete pri?injava u prohladnim rejonima. Umanjenje prinosa može da se kre?e 10-20% . Simptomi u vidu žu?kasto mrkih uredospora se prvo pojavljuju na listovima, a kasnije i na rukavcima. Žu?kasto mrke pege . Bolest se retko javlja na stablu i klasu. Ukoliko je jak napad, dolazi do opšteg žutila obolelog liš?a je?ma. Visoka relativna vlažnost vazduha, dugotrajne rose su povoljni uslovi za infekciju, a  bolest se širi vetrom Tretiranje se izvodi  fungicidima na bazi propikonazola, triadimefona, proholaza i dr.

Pošto su proizvo?a?i ove godine posejali zna?ajne površine pod pšenicom, potrebno je obratiti pažnju pojavu bolesti i mogu?nost njihovog suzbijanja.