Tu treba izdvojiti tri najvažnije bolesti i to su

  1. pepelnica,
  2. lisna pegavost i
  3. r?a pšenice.

Pšenica bolesti ?ekaju toplije vreme da napadnu

 Pepelnica pšenice (Erysipahae spp.)se redovno javlja svake godine u ve?em ili manjem intenzitetu. Lako se prepoznaje po sivkasto-beloj navlaci preko lista i stabla. Nema otpornih i tolerantnih sorti pšenice na nju. U principu nije tako opasna sve dok ne zahvati list zastavi?ar ili eventualno klas, jer su tad štete veoma velike.

R?a pšenice (Pucinia graminis tritici) se isto tako javlja svake godine i pogoduje joj vlažnije vreme.Naše doma?e sorte pšenice su uglavnom otporne ili tolera ntne na r?u, ali smo introdukcijom novih sorti iz inostranastva koje nisu otporne ili tolerantne na r?u,verovatno dobili i neku novu rasu ovog parazita, pa su se simptomi r?e prošle godine javili i na doma?im sortama. Prošla godina je bila i godina r?e i na mnogim lokalitetima je upravo ova bolest bila limit prinosa i kvaliteta pšenice.

 Lisna i stablji?ina pegavost – Septoria se isto tako javlja svake godine i ?eš?e napada useve oslabljene stresom.?esto se simptomi ove bolesti mešaju sa ošte?enjima od vetra ili kasnih prole?nihmrazeva,a u stvari su to simptomi lisne pegavosti. U pojedinim godinama,pogotovo u onim u kojima pšenica doživi stres, lisna pegavost prouzrokuje ekonomski zna?ajne štete.

 Zajedni?ko za sve tri ove bolesti je njihovo vreme pojave prvih simptoma. To se obi?no dešava u prvim danima ili prvoj polovini aprila. Poljoprivredna praksa je prihvatila obi?aj da se ove bolesti pšenice suzbijaju zajedno sa suzbijanjem korova.

Ovaj tretman treba izvesti dok je pšenica u bokorenju ili eventualno u prvom i drugom kolencu, jer tada fungicidi mogu da dopru u donje spratove pšenice i tamo svojom aktivnoš?u odlože primarne infekcije od ovih bolesti. Ovo je vrlo zna?ajno jer se sve tri bolesti više razvijaju u donjim spratovima pšenice, što je i logi?no, iz raloga što se upravo tu nalazi skoro saturisana mikroklima koja je idealna za razvoj bolesti.

 Sve tri bolesti mogu se suzbijati preparatima na bazi kombinacije tri aktivne materije i to: epoksi kaonazola , triazola i tiofanat-metila.