OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

“OMILJENI PRODAVAC”

1. Naziv, sedište i drugi bitni podaci u pogledu Organizatora

Organizator nagradnog konkursa je privredno društvo “Agro Jevtić doo Sipić”, 34210 Sipić, PIB 103794476, MB: 20008318, koga zastupa direktor Zlatko Jevtić , u daljem tekstu: Organizator.

2. Naziv, vreme trajanja i svrha konkursa

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom “omiljeni prodavac” (u daqljem tekstu: Konkurs). Konkurs se organizuje slanjem pohvale na mejl: office@agrojevtic.rs  i najbolje priče izabrane od strane poslovodstva biće objavljene na sajtu: www.agrojevtic.rs u opciji „Novosti“, u periodu od 03.07.2019. do 31.12.2019.godine.

Svi zainteresovani učesnici će moći u pomenutom vremenskom periodu da učestvuju u konkursu slanjem priče o njihovom omiljenom prodavcu putem gore pomenutog mejla.

Svakog  15-tog u mesecu će se birati najbolja priča po izboru poslovodstva koja će se potom objaviti na sajtu preduzeća.

Pobednik svake napisane priče će dobijati poklon nagradu u proizvodima pekare „Jevtić“ u iznosu od 1000 dinara dok će prodavac koji je pohvaljen takođe biti nagrađen sa novčanim iznosom od 5000 dinara.

3. Mesto organizovanja konkursa

Konkurs se organizuje na teritoriji grada Kragujevca.

4. Uslovi i opis učestvovanja na konkursu

U nagradnom konkursu može učestvovati svako punoletno lice koje ima prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji grada Kragujevca.

Zainteresovani korisnici treba da napišu priču o svom omiljenom prodavcu pekare „Jevtić“ i da je pošalju na mejl: office@agrojevtic.rs  . Pobedničke priče će biti objavljene na sajtu preduzeća u opciji „Novosti“ i autori najbolje priče dobiće nagradu.

Učestvovanje sa lažnih profila je zabranjeno.

U slučaju da administrator uoči zloupotrebu od strane jednog ili više korisnika, ovi korisnici će bez upozorenja biti diskvalifikovani.

5. Mehanizam nagradnog konkursa

Da bi zainteresovani korisnik učestvovao u „Omiljeni prodavac“ nagradnom konkursu, potrebno je da napiše priču o svom omiljenom prodavcu pekare „Jevtić“ i da je pošalje na mejl: office@agrojevtic.rs   . Pobednička priča će biti postavljena na sajt preduzeća u opciji „Novosti“ i autori najbolje priče dobiće nagradu – proizvode pekare „Jevtić“ u vrednosti od 1000 dinara.

Nagradu će dobiti i prodavac koji je u priči naveden. Nagradne priče će se objaviti svakog 15-tog u mesecu do kraja trajanja konkursa.

Osoba koja je jednom nagrađena ne može dalje učestvovati u konkursu.

Rok za proglašenje pobednika

Rok za proglašenje pobednika je do 20 dana od slanja priče. Pobednici se proglašavaju postavljanjem informacije na sajt preduzeća u opciji „Novosti“.

Pobednik će biti kontaktiran putem mejl adrese sa koje je poslao priču gde je potrebno da ostave sledeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, broj telefona, kako bi se korisnik kontaktirao radi dobijanja nagrade kao i ime i prezime prodavca kojeg je pohvalio i objekta/pekare u kojem radi.

5.1 Rok za početak preuzimanja nagrade

Rok za početak preuzimanja nagrade je 15 dana od objavljivanja dobitnika. Nagrada će se preuzeti u najbližem objektu/pekari.

Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u roku od 7 dana od dana objavljivanja dobitnika – gubi pravo na nagradu.

U slučaju da dobitnik iz bilo kog razloga odbije poklon, ili ga Organizator, iz bilo kog razloga ne može kontaktirati koristeći kontakt podatke koje mu je dobitnik dostavio, Organizator neće biti u obavezi da mu dodeli nagradu. Organizator neće biti odgovoran za slučaj da je dobitnik dao pogrešne lične podatke.

6. Nagrada

Svakog 15-tog u mesecu će od svih pristiglih priča poslovodstvo preduzeća birati najbolju priču koja će biti nagrađena poklonom u proizvodima pekare „Jevtić“ od 1000 dinara. Nakon objavljivanja priče, konkurs se nastavlja i u sledećem koraku se bira ponovo svakog 15-tog u mesecu novi pobednik sa najboljom pričom. Proces se nastavlja do kraja trajanja konkursa.

Dobitnici nagradnog konkursa biće obavešteni o ishodu u roku od 20 dana od dana slanja priče, rok za javljanje dobitnika je 7 dana od dana kada su obavešteni o nagradi, a rok za preuzimanje nagrade je 15 dana od dana objavljivanja dobitnika.

6.1 Obaveštenje o rukovanju i zaštiti ličnih podataka

U nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovali u pripremi ili realizaciji konkursa, kao ni članovi užih porodica ovih lica.

Prijavljivanjem za učešće u konkursu učesnici prihvataju u celosti ova Pravila koja će učesnicima biti dostupna u štampanoj formi i može se preuzeti u svakoj od objekata/pekara. Učesnici slanjem svojih podataka daju pristanak za obradu ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“ br. 97/2008, 104/2009 – dr.zakon 68/2012 – odluka US i 107/2012).

6.2 Lični podaci

Prijavljivanjem za učešće u nagradnom konkursu učesnik daje saglasnost Organizatoru da njegove lične podatke Organizator može da prikuplja i obrađuje u markentoiške svrhe, te za potrebe statističke obrade. Lični podaci biće korišćeni u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka i isključivo za navedenu svrhu. Učesnik je ovlašćen da se u svakom trenutku usprotivi korišćenju svojih ličnih podataka u markentiške svrhe, te da zahteva da mu se omogući uvid, dopuna, isprava i brisanje ličnih podataka, kao i da povuče datu saglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje ličnih podatala učesnika, te povlačenje date saglasnosti smatraće se odustajanjem od učešća u nagradnom konkursu. Navedena prava učesnik može ostvariti slanjem takvog zahteva Organizatoru na mejl putem kojeg je poslao svoju priču.

7. Prekid konkursa

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na sajtu preduzeća.